فارسی دبستان چنار و کدوبُن

حجم فایل : 2.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا فارسی پنجم دبستان
چنار و کدوبُن واژه های مهم کدوبن- بوته- کهن- بلندقامتی- روییده- مدّت- قد- تنه ی درخت
زیادتی- کاهلی- وزد- مهرگان- آنگه بُن به معنای ریشه است. وقتی این واژه با واژه ای دیگر ترکیب می شود، معنای ریشه به آن اضافه می شود.

گلبن: گل + بُن= ریشه و بوته ی گل واژه آموزی بچّه های عزیز به واژگان زیر دقّت کنید.
خوب نیک (هم­معنی) خوب بد (متضاد)
نوشتن

برای تبدیل شعر به نثر، نکات زیر را رعایت کنید:
موضوع اصلی شعر را در قصّه حفظ کنید.
شخصیّت های قصّه و نقش آن ها را بیان کنید.
در تبدیل شعر به نثر، به جزئیات موضوع توجّه نمایید تا نوشته ی شما جذّاب تر گردد.
نام جدیدی برای قصّه ی خود، انتخاب کنید.
در پایان، پیام قصّه را به صورت جمع بندی بنویسید.
  پایان...